Începând din 1 ianuarie 2023 au intrat în vigoare mai multe modificări la Codul fiscal privind impozitul pe venit, aprobate prin Legea nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2023), scrie bizlaw.md. Potrivit informațiilor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, noutățile vizează:

Facilități acordate de angajator

A fost modificată modalitatea de determinare a facilității fiscale aferentă sumei dobânzii, pentru creditele acordate angajaților.

Facilitatea se va determina reieşind din diferenţa pozitivă dintre rata medie ponderată a dobânzilor aplicate la creditele noi acordate persoanelor fizice pe un termen ce depăşeşte cinci ani, stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, şi rata dobânzii calculată pentru împrumuturile acordate de către angajator salariatului, fără a fi necesar de  rotunjit.

Deducerea amortizării mijloacelor fixe

A fost majorat plafonul valorii mijloacelor fixe pentru care se calculează amortizarea în scopuri fiscale de la 6.000 lei la 12.000 lei.

S-a introdus metoda amortizării accelerate pentru întreprinderile mari.

Mărimea amortizării mijlocului fix ce urmează a fi dedusă se determină după cum urmează:

  • pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăși 50% din costul de intrare al mijlocului fix;
  • pentru următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea valorii neamortizate a mijlocului fix la durata de funcţionare utilă rămasă a acestuia.

Clasificarea întreprinderii drept întreprindere mare se efectuează în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi, de cifra anuală de afaceri sau de totalul activelor pe care le deţine în ultima zi a perioadei fiscale anterioare anului de punere în funcţiune a mijlocului fix.

Prevederile nu se aplică agenţilor economici care desfăşoară activităţi financiare şi de asigurări prevăzute în secţiunea K a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei.

Restricții privind aplicarea scutirilor

S-a acordat dreptul de utilizare a scutirilor persoanelor fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform art.881 (domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi) şi cap. 1 al titlului X (rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei) proporţional lunilor de activitate în regimul standard de impozitare.

Astfel, în cazul în care persoana va obține pe parcursul anului venituri impozitate conform art.881 (domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi) și cap.1 al titlului X (rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei), aceasta va putea utiliza scutirile conform art. 33, 34 și 35 din Codul fiscal, doar proporțional lunilor de activitate în regimul standard de impozitare.

Determinarea creșterii sau pierderii de capital

S-au introdus reglementări noi aferente determinării creșterii sau pierderii de capital.

În cazul înstrăinării unui autoturism care a fost în proprietatea contribuabilului cel puțin trei ani până la data înstrăinării, cu excepția autovehiculelor de colecție de interes istoric sau etnografic, creșterea sau pierderea de capital nu va fi recunoscută în scopuri fiscale.

În cazul vânzării, schimbului sau altă formă de înstrăinare a locuinței proprietate comună în devălmășie, creșterea sau pierderea de capital se va determina de către unul dintre proprietari (coproprietari) în baza acordului comun scris.

Impozitarea nerezidenților

Au fost ajustate prevederile aferente impozitării veniturilor nerezidenților.

Astfel, pentru nerezidenții care nu desfășoară activitate în Republica Moldova printr-o reprezentanță permanentă a fost specificat expres faptul că, veniturile supuse reținerii la sursa de plată sunt veniturile a căror sursă este Republica Moldova, fără a ține cont de prezența fizică a nerezidentului în țară.

În partea ce ține de nerezidenții care desfășoară activitate în Republica Moldova printr-o reprezentanță permanentă, a fost exclus dreptul la deducere a cheltuielilor administrative.

Astfel, la determinarea veniturilor atribuite unei reprezentanțe permanente vor fi admise spre deducere cheltuielile legate nemijlocit de obținerea venitului reprezentanței permanente, confirmate documentar conform prevederilor Titlului II din Codul fiscal.

Termenul, forma și modul achitării impozitului

S-a introdus reglementarea nouă aferentă amânării achitării impozitului pe venit pentru întreprinderile clasificate ca întreprinderi micro, mici sau mijlocii, pe perioada neachitării plăților sub formă de dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote părţi, din profitul obţinut în perioadele fiscale 2023–2025 inclusiv.

Atragem atenția asupra faptului că, pentru aplicarea cotei 0% a impozitului pe venit, contribuabilul urmează să prezinte în termen declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioadele 2023-2025 și, concomitent, să indice opțiunea de aplicare a cotei 0% pentru impozitul pe venit.

În cazul în care la prezentarea primei declarații cu privire la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale 2023-2025 contribuabilul va selecta opțiunea de a achita impozitul pe venit în modul general stabilit, ulterior acesta nu va putea solicita ca pentru perioada respectivă să achite impozitul pe venit la cota 0%, chiar dacă va prezenta dare de seamă fiscală corectată pentru perioadele fiscale 2023-2025.

Totuși, atragem atenția asupra faptului că nu toate entitățile, care se califică ca întreprinderi micro, mici sau mijlocii, conform criteriilor determinate în ultima zi a perioadei fiscale potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 179/2016, pot beneficia de aceste prevederi.

Astfel, impozitul pe venit se va declara și se va achita în modul general stabilit, inclusiv pentru profitul nerepartizat aferent anilor 2023-2025, dacă contribuabilul se regăsește în una din următoarele forme de organizare juridică:

  • întreprindere individuală;
  • gospodărie țărănească;
  • rezident al zonei economice libere;
  • rezident al Portului Internațional Liber ”Giurgiulești”;
  • rezident al Aeroportului Internațional Liber ”Mărculești”;
  • rezident al parcurilor pentru tehnologia informației;
  • agent economic care aplică regimul fiscal stabilit în cap. 71;
  • agent economic care desfășoară activități financiare și de asigurări prevăzute în secțiunea K a CAEM. (art.87 alin.(11) din Codul fiscal)

Reținerea finală a impozitului din unele tipuri de venit

A fost majorată cota impozitului pe venit aplicabil la sursa de plată de la 3% la 7%, la veniturile sub formă de dobânzi achitate de către băncile, asociaţiile de economii şi împrumut, precum şi emitenţii de valori mobiliare corporative în folosul persoanelor fizice rezidente.

De asemenea, s-a stabilit reținerea finală a impozitului pe venit prin aplicarea cotei de 12% pentru veniturile sub formă de dobânzi şi/sau creştere de capital determinată conform art.40 alin.(7) din Codul fiscal de la valorile mobiliare de stat obţinute de către persoanele fizice.

Modificarea termenului privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus

A fost modificat termenul de depunere a cererii privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus, astfel începând cu ziua următoare termenului stabilit la art. 83 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, adică începând din data de 1 mai vor fi recepționate cererile privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus. Cererea depusă anterior termenului stabilit se examinează începând cu ziua următoare termenului stabilit.

Modificările care vizează regimul fiscal pentru persoanele fizice care desfășoară activitate independentă vor intra în vigoare începând din data de 1 iulie 2023 .

Cotele aferente impozitului pe venit și cuantumul scutirilor pentru perioada fiscală 2023 au rămas similare perioadei fiscale 2022.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE