La Parlament se discută pe tonuri aprinse despre proiectul de lege cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații.

Astfel, documentul prevede să fie înființate Asociații ale Utilizatorilor de apă pentru irigații.

Documentul integral care se supune spre aprobare:

Art. I. – Legea nr. 171/2010cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 160-162, art. 588), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1:

a) la aliniatul (1) litera (b), cuvintele „ce constituie obiectul domeniului privat al statului” se exclud;

la litera (c), cuvintele „aflate în proprietatea statului, precum şi a celei aflate în proprietate comună pe cote-părţi” se exclud;

b) la aliniatul (2), cuvintele „autoritatea publică care exercită dreptul de proprietate de stat” se substituie cu textul „organului de specialitate al administraţiei publice centrale, care administrează în numele statului infrastructura de irigare și desecare aflată în proprietatea statului, administraţiile publice locale și persoanele ce dețin în proprietate sisteme private,”.

2. La articolul 2:

a) noțiunea „Asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii” va avea următorul cuprins:

Asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii (denumită în continuare Asociaţie) – formă de asociere a persoanelor fizice şi juridice în scopul gestionării, exploatării şi întreţinerii, în interes public şi în interesul membrilor săi, a sistemului de irigare şi/sau desecare ce a stat la baza constituirii ei, care utilizează apa pentru irigații, în conformitate cu prevederile prezentei legi.”; 

b) la noțiunea „unitate de monitorizare şi supraveghere”, după cuvintele  „care administrează în numele statului infrastructura de irigare” se introduc cuvintele „și desecare”, după cuvintele „actul de transmitere a sistemului de irigare” se introduce textul „și desecare, proprietate publică a statului”;

c) la noțiunea „sector”,după cuvintele  „aria de deservire” se introduce cuvântul „inclusiv”.

3. La articolul 3:

a) la aliniatul (1), după cuvintele „în activitatea lor irigarea” se introduce textul „/desecarea terenurilor”;

b) după aliniatul (3) se completează cu aliniatele (31) și ( 32) cu următorul cuprins:  

„(31) În cazul sistemelor de irigare cu mai multe sectoare, pot fi constituite Asociații la nivel de sector, cu condiția ca activitatea acestora să nu perturbeze negativ activitate sistemului de irigare per general.”;

„(32) În cazul sistemelor de irigare amplasate compact (adiacent) unul față de altul, pot fi constituite asociații ce înglobează mai multe sisteme de irigare, cu condiția ca activitatea acestora să nu perturbeze negativ activitate sistemelor de irigare per general.”.

4. La articolul 5:

a)la aliniatul (1),  cuvântul „administrării” se substituie cu cuvântul „gestionării”;

b) la aliniatul (2) litera a), cuvântul „administrarea” se substituie cu cuvântul „gestionarea”;

c) la aliniatul (3), după cuvintele „pentru irigaţii” se introduce textul „ și în alte scopuri, pentru a fi folosită în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 272/2011,”, iar cuvântul „irigabile” se exclude;

d) după aliniatul (3) se completează cu aliniatul (31) cu următorul cuprins:

„(31) La finalizarea sezonului de irigare, volumul apei din sistema de irigare, ce urmează a fi evacuat, pentru a preveni deteriorarea sistemului în perioada anului cu  temperaturi sub zero grade, poate fi evacuat și în bazinele de apă (iaz, lac, bazin de acumulare), gratis/sau contra cost, cu permisiunea în scrisă a deținătorului bazinului de apă.”

5. La articolul 7:

a) la aliniatul (1), textul „pentru o perioadă de 3 sau mai mulţi ani” se exclude;

b) la aliniatul (2), textul „pentru o perioadă mai mică de 3 ani” se exclude, iar după cuvintele „contractului de arendă” se introduc cuvintele „sau alt contract de folosință”.

6. La articolul 9:

a) aliniatul (2) se completează cu literele (c) și (d) cu următorul cuprins:

 „c) persoana nu declară și/sau refuză să achite cotizația de aderare pentru întreaga suprafață de terenuri deținută în proprietate sau în folosință în aria de deservire;

 d) caracteristicile tehnice ale sistemului de irigare nu permit extinderea acestuia și asigurarea persoanei cu volumul de apă solicitat;”;

b) la aliniatul (3), după cuvintele „ în Asociaţie şi” se introduce textul ,,după achitarea de către candidat a cotizației de aderare în mărimea stabilită de Adunarea generală,”.

7. La articolul 10, aliniatul (3) se completează cu textul „sau să prezinte acordul autentificat notarial de preluare a cheltuielilor respective de către noul proprietar al acestor terenuri.”

8. La articolul 11:

a) la aliniatele (2), (4) și (8) litera b),  cuvântul „arealului” se substituie cu cuvântul „ariei”;

b) aliniatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) Comitetul de constituire va delimita geografic aria de deservire în interiorul căreia va funcționa Asociația. Nu este necesar să se includă în aria de deservire întreaga suprafaţă de pământ, ce poate fi irigată de sistemul de irigare, dacă starea tehnică a sistemului, ori a unor componente ale acestuia, nu permite irigarea terenurilor, sau proprietarii şi/sau utilizatorii acestor terenuri nu manifestă interes pentru irigaţii.”;

c) aliniatul (10) va avea următorul cuprins:

„(10) Adunarea de constituire analizează proiectul statutului Asociaţiei. Statutul se consideră aprobat dacă membrii potenţiali ai Asociaţiei, care au votat pentru aprobarea acestuia, deţin în proprietate sau în folosinţă peste 50% din suprafața terenurilor aflate în aria de deservire.”

9. La articolul 12 aliniatul (5), după cuvintele „acordul de constituire” se introduc cuvintele ,,și statutul”, iar textul „Preşedintele şi secretarul adunării de constituire semnează statutul Asociaţiei.” se exclude.

10. La articolul 13:

a) la aliniatul (1), cuvintele „legislaţiei în vigoare” se substituie cu textul „prezentei legi şi Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată doar în măsura în care nu contravine prezentei legi”;

b) aliniatul (2)  se completează cu următorul cuprins:

„Pentru înregistrare, Asociaţia prezintă, în termen de 3 luni de la data aprobării statutului, Agenţiei Servicii Publice, următoarele documente:

1) Cererea privind înregistrarea Asociaţiei, semnată de persoana împuternicită prin Acordul de constituire al Asociaţiei, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

2) confirmarea sub aspectul disponibilităţii, distinctivităţii şi al corectitudinii lingvistice a denumirii;

3) Statutul, în două exemplare, semnat de fondatori;

4) Procesul-verbal al Adunării de constituire;

5) Acordul de constituire al Asociaţiei;

6) Avizul unităţii de monitorizare şi supraveghere;

7) Lista fondatorilor Asociaţiei:

-  pentru fondatori persoane fizice, se prezintă lista care va include numele, prenumele, domiciliul fondatorilor, numărul de identificare personal (IDNP);

- în cazul în care fondator este o persoană juridică, în listă se indică denumirea, data înregistrării şi numărul de identificare de stat (IDNO), sediul, numele, prenumele reprezentantului şi extrasul din procesul verbal/decizia  şedinţei organului de conducere competent al persoanei juridice în care să fie constatată decizia de a participa la constituirea noii Asociaţii şi delegarea reprezentantului de a participa la adunarea de constituire a acesteia.”;

c) se completează cu aliniatele (21) și ( 22) cu următorul cuprins: 

„(21) Organul înregistrării de stat verifică cererile şi documentele depuse pentru înregistrarea de stat a Asociaţiei în vederea corespunderii acestora cerinţelor prevăzute de lege şi în termenul stabilit adoptă decizia de înregistrare sau decizia motivată de respingere a înregistrării.

 (22) Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată în măsura în care nu contravine prezentei legi.”;

d) la aliniatul (4), cuvintele  „şi a certificatului înregistrării de stat” se exclud.

11. La articolul 15 aliniatul (2):

a) la litera (h), după textul „achiziţionării,” se introduce textul ,,transmiterii în folosință pe un termen determinat,”;

b) se completează cu litera (h1) cu următorul cuprins:

„(h1) aprobarea primirii în folosință pe un termen determinat oricărui teren sau alt bun, inclusiv obiect de infrastructură ce nu constituie proprietate a Asociaţiei.”

12. La articolul 22,aliniatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

„(1) Consiliul de administrare este compus dintr-un număr impar de membri dar nu mai mic de trei, din rândul Asociaţiei. Numărul exact de membri ai Consiliului, inclusiv supleanți, va fi specificat în statutul Asociației.  Fiecare membru al Asociaţiei are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, în afara cazurilor în care acesta nu a respectat prevederile statutului.

 (2) Membrii Consiliului de administrare sunt aleşi, in corpore, de adunarea generală pentru un mandat de până la 5 ani. În cazul în care un membru al Consiliului de administrare, din anumite considerente, nu mai poate face parte din componența acestuia, acesta, pe perioada valabilității mandatului membrilor Consiliului de administrare in corpore, este substituit de următoarea persoană din lista a membrilor supleanți ai Consiliului, aprobată la aceeași adunarea generală, în aceleași condiții ca și lista membrilor de bază a Consiliului.”

13. La articolul 24, la aliniatul (2) după cuvântul „solicitarea” se introduc cuvintele ,,Preşedintelui Consiliului de administrare sau”.

14. La articolul 25, aliniatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Comisia de cenzori efectuează supravegherea activităţii financiar-economice a Asociaţiei. Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de membri, inclusiv supleanți, aleși, in corpore, de adunarea generală din rândul membrilor Asociaţiei prin vot direct, pe un termen de cel mult 3 ani. Numărul exact de membri ai Comisiei va fi specificat în statutul Asociației. În cazul în care un membru al Comisiei, din anumite considerente, nu mai poate face parte din componența acestuia, acesta, pe perioada valabilității mandatului membrilor Comisiei in corpore, este substituit de următoarea persoană din lista a membrilor supleanți a Comisiei, aprobată la aceeași adunarea generală, în aceleași condiții ca și lista membrilor de bază a Comisiei.”

15. La articolul 27, se completează cu aliniatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) În cazul vacanței funcției de Director, Contabilul – șef al Asociației exercită funcțiile organului executiv și este salarizat în corespundere cu hotărârea Adunării generale.”

16. La articolul 28,se completează cu aliniatul (21) cu următorul cuprins:

„(21) Directorului Asociației i se deleagă următoarele atribuții:

 1. conducerea directă, efectivă și în limitele prevăzute de legislație a activității Asociației în conformitate cu obiectivele generale stabilite de actul constitutiv al Asociației, adunarea generală, precum și cu cele stabilite în contractul de angajare;
 2. reprezentarea generală a Asociației în raporturile juridice în care Asociația este sau urmează să fie parte, în limita mandatului delegat de către consiliul de administrare;
 3. implementarea hotărârilor adoptate de adunarea generală și deciziilor consiliul de administrare;
 4. organizarea internă (funcțională) a Asociației, ținând cont de prevederile legale, ale actului constitutiv al Asociației, de reglementările interne, organigrama și statul de funcții, precum și de deciziile consiliului de administrare al Asociației;
 5. organizarea exploatării și întrețineri operaționale și tehnice a sistemului de irigare, în conformitate cu prevederile contractului cu privire la transmiterea în folosință gratuită (comodat), normele de securitate și sănătate în muncă, alte cerințe și norme tehnice;
 6. conducerea și coordonarea compartimentelor funcționale ale Asociației în conformitate cu reglementările interne și obiectivele generale stabilite de actul constitutiv al Asociației;
 7. gestionarea bunurilor și fondurilor de rezervă al Asociației în limitele fixate de lege, actul constitutiv, hotărârile adunării generale sau deciziile consiliului de administrare;
 8. pregătirea contractelor pentru aprobare de către consiliul de administrare, în conformitate cu bugetul și planul de activitate, precum și semnarea (încheierea) contractelor delegate de către consiliul de administrare;
 9. semnarea (încheierea)  contractelor de furnizare a apei pentru irigare, de prestare a serviciilor cu echipamentele Asociației și altor contracte, în conformitate cu tarifele (prețurile) fixate de adunarea generală și planurile de activitate al Asociației;
 10. documentarea oportună și corespunzătoare a faptelor economice în cadrul Asociației, inclusiv a procesului de furnizare a apei pentru irigare, precum și prezentarea neîntârziată a documentelor și altor acte primare contabilului-șef pentru ținerea evidenței contabile;  
 11. pregătirea și prezentarea consiliului de administrare a proiectelor planurilor de activitate, bugetelor, rapoartelor anuale, altor documente aferente activității Asociației ori solicitate de consiliul de administrare;
 12. tranzacționarea, negocierea cu terții privind bunurile sau drepturile Asociației, în limitele fixate de către Consiliul de administrare;
 13. reprezentarea Asociație în fața instituțiilor financiare, deschiderea conturilor bancare și efectuarea decontărilor, cu drept la prima semnătură;
 14. colectarea deplină și în termen a cotizațiilor de membru și altor plăți obligatorii în folosul Asociației, în conformitate cu prevederile actului constitutiv, hotărârile adunării generale și deciziile consiliului de administrare;
 15. angajarea, promovarea și concedierea personalului executiv (cu excepția contabilului-șef), precum și exercitarea acțiunilor disciplinare în raport cu aceștia, în conformitate cu legislația muncii;
 16. stabilirea atribuțiilor de serviciu ale personalului executiv, precum și verificarea și controlul modului de îndeplinire de către aceștia a atribuțiilor (sarcinilor) de serviciu, inclusiv ținerea registrelor la stațiile de pompare și executarea operațiunilor de exploatare și întreținere a sistemelor de irigare;
 17. colectarea, introducerea și actualizarea permanentă a datelor din registrele financiare și de evidență contabilă prevăzute de art. 34 lit. a), b) c), f), g) și k), ținute în formă electronică, inclusiv:

- la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 15 februarie, ajustarea datelor privind aria de deservire a sistemului de irigare, perfectarea și modificarea hotarelor în  planul cadastral;

- anual, către data de 30 aprilie, iar ulterior la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru, ajustarea datelor  în fisele deținătorilor de terenuri agricole din aria de deservire a sistemelor de irigare privind suprafața deținuta, numerele cadastrale al acestor terenuri, calitatea de  membru al  Asociaţiei și alte informații prevăzute de fișa utilizatorului;

- planul de irigare anual și lunar care trebuie să includă suprafețele planificate pentru irigare, culturile preconizate și volumul de apă prognozat de utilizatori;

- zilnic, datele despre cantităţile de apă distribuite de Asociaţie către  utilizatori, suprafețele irigate, precum și numărului de irigaţii efectuate;

- zilnic, evidența balanței dintre  apă captată din sursa de apă și apa livrată către utilizatori, pe suport de hârtie.

- la necesitate, dar nu mai târziu de sfârșitul zilei respective, datele privind inspecţiile, examinările și intervențiile efectuate la sistemul de irigare, în conformitate cu anexele la contractul cu privire la transmiterea în folosință gratuită (comodat) a sistemului de irigare, pe suport de hârtie;

- colaborarea cu membrii comisiei de cenzori și a comisie de soluționare a litigiilor ale Asociației;

- efectuarea periodică a raportărilor prevăzute de legislație, inclusiv prezentarea, în modul stabilit, a situaţiilor financiare, a dărilor de seamă fiscale, statistice, şi a altor rapoarte către organele de stat competente;

- asigurarea pazei și protecția bunurilor Asociației, precum şi prevenirea incendiilor;

- întreprinderea măsurilor necesare pentru protecţia securităţii muncii şi sănătăţii personalului angajat, inclusiv prin informarea, instruirea şi asigurarea lor cu mijloacele necesare;

- exercitarea altor competenţe stabilite de adunarea generală ori consiliul de administrare.”

17. La articolul 30,în aliniatul (1) la litera (a) după cuvântul „membru” se introduc cuvintele ,,și de aderare”.

18. La articolul 31:

a) aliniatul (2) se completează cu litera (a1) cu următorul cuprins:

„a1) cheltuielile legate de construcția și/sau renovarea infrastructurii de irigații conform planului de investiţii al Asociaţiei;”;

b)  se completează cu aliniatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) În cazul în care un membru al asociaţiei execută pentru asociaţie diverse activităţi, valoarea acestora poate fi compensată cu valoarea cotizaţiei pe care trebuie să o plătească.”

19. La articolul 41:

a) în titlul articolului,cuvintele „a statului” se substituie cu cuvântul „publică”;

b) la aliniatul (1), după cuvântul „stat” se introduce textul ,,/unității administrativ teritoriale”;

c)  la aliniatul (2), după cuvântul „stat” se introduce textul ,,/unității administrativ teritoriale”;

d)  la aliniatul (3), după cuvântul „stat” se introduce textul ,,/unității administrativ teritoriale”.

20. Se completează cu articolul (411) cu următorul cuprins:

Articolul 411. Transmiterea în folosinţă a infrastructurii de irigaţii – proprietate privată

(1) Proprietarul  infrastructurii de irigaţii, la solicitarea scrisă a Asociaţiei, poate transmite în folosință Asociaţiei sistemul de irigare din cadrul ariei de deservire a acesteia.

(2)  În cazul în care, sistemul de irigare se transmite în folosinţă pe o perioadă determinată şi fără plată Asociației, proprietarul infrastructuri de irigaţii şi Asociaţia încheie un contract de transmitere în folosinţă gratuită (comodat) a sistemului de irigare.

(3)  Fiecare contract de transmitere în folosinţă încheiat între proprietarul infrastructuri de irigaţii şi Asociaţie respectă un model aprobat şi include: 

a) descrierea detaliată a infrastructurii ce urmează să fie transmisă în folosinţă şi starea infrastructurii în cauză;

b) drepturile şi obligaţiile părţilor contractului; 

c) procedurile care trebuie urmate în cazul succesiunii transmiterii în folosinţă, dacă acestea există; 

d) prevederi cu privire la încetarea contractului.”

21. Se completează cu articolul (421) cu următorul cuprins:

Articolul 421.  Reabilitarea și casarea infrastructurii de irigare

 • Reabilitarea/înlocuirea elementelor constructive a sistemelor de irigare se efectuează cu permisiunea înscrisă a proprietarului, în cazul proprietății publice, cu permisiunea înscrisă a organului de specialitate al administraţiei publice centrale/locale, care administrează în numele statului/unității administrativ-teritoriale infrastructura de irigare și desecare aflată în proprietatea statului/unității administrativ-teritoriale.
 • Casarea și valorificarea elementelor constructive a sistemelor de irigare casate se efectuează de proprietar, în cazul proprietății publice de organul de specialitate al administraţiei publice centrale sau locale, care administrează în numele statului/unității administrativ-teritoriale infrastructura de irigare și desecare aflată în proprietatea publică a statului/unității administrativ-teritoriale, la cererea înscrisă a Asociației, în conformitate cu prevederile legislației.
 • În cazul unor modificări în lista bunurilor transmise în comodat Asociației, ca rezultat al casării și valorificării elementelor constructive a sistemelor de irigare casate, în termen de 3 luni, părțile contractante încheie acorduri adiționale la contractul de transmitere în comodat încheiat între proprietarul infrastructuri de irigaţii şi Asociaţie.”

22. La articolul 46,aliniatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Adunarea generală poate hotărî cu votul membrilor, ce deţin în proprietate sau în folosinţă peste jumătate din suprafaţa teritoriului din aria de deservire a Asociaţiei, dizolvarea unei Asociaţii, dacă obiectivele acesteia nu mai pot fi îndeplinite de către Asociaţie sau dacă, din alte motive, existenţa Asociaţiei nu mai este necesară.”

23. Se completează cu articolele (461) și (462)cu următorul cuprins:

Articolul 461. Restituirea bunurilor

La expirarea termenului pentru care bunurile au fost transmise în folosinţă gratuită, Asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii le restituie, dacă părţile nu convin asupra unui nou termen determinat, dar nu mai mare de 5 ani. La expirarea termenului determinat sau la rezoluțiunea contractului de comodat, bunurile se restituie în stare funcţională şi raportată la perioada gestionării, cu întocmirea actului de primire-predare.

Articolul 462.  Responsabilităţi

Distrugerea bunurilor, precum şi eschivarea de la restituirea acestora atrag răspunderea contravenţională, în conformitate cu prevederile Codului contravenţional nr. 218/2008, sau, după caz, răspunderea penală, în conformitate cu prevederile Codului penal nr. 985/2002.”

Art. II. – Guvernul, în termen de 4 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE