Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a prezentat „Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030”, precizând că acesta este un document de viziune a Republicii Moldova asupra energeticii până în anul 2030, dar și un ghid practic pentru toate părțile interesate: instituții, investitori, consumatori, care, fiind implementat, va da o altă anvergură schimbărilor în acest sector, vital pentru economia naţională.

„În afară de aceasta, în Strategie, au fost identificate și oportunităţile strategice ale ţării în contextul mediului energetic în rapidă schimbare din regiunea Europei Centrale, de Est şi de Sud. Ca fundament al Strategiei sale, Republica Moldova a stabilit o opţiune clară de integrare în Uniunea Europeană şi în piaţa sa internă a energiei, valorificînd, în accelaşi timp, potenţialul său de colaborare cu partenerii tradiţionali din Est”, a menționat ministrul.
Valeriu Lazăr a mai spus că Strategia urmărește întărirea bidirecţională a conexiunilor de transport pentru consolidarea statutului de ţară de tranzit pentru energia electrică şi gazele naturale, cât şi consolidarea si valorificarea comercială deplină a capacităţii interne de generare a energiei electrice.  Ministrul Economiei a adăugat că autorităţile îşi propun atragerea investițiilor solide, obiectivul major fiind modernizarea capacităţilor de generare a energiei electrice şi termice pentru acoperirea necesităţilor interne şi exportul acesteea spre ţările din Balcani.
În același timp, „Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030” și „Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015” propun soluţii pentru problemele existente în domeniul eficienței energetice, înglobării surselor de energie regenerabile în sistemul energetic general și accesul la sisteme energetice moderne pentru populație. În rezultatul implementării acestei strategii, Republica Moldova va beneficia de o piață energetică modernizată și concurențială, pregătită pentru integrarea în piața europeană.
Strategia are la bază trei obiective generale: securitatea aprovizionării cu energie; crearea pieţelor concurenţiale şi integrarea lor regională şi europeană şi durabilitatea mediului şi combaterea schimbărilor climatice. Printre obiectivele strategice specifice, ce urmează a fi atinse până în 2030, sunt: asigurarea aprovizionării cu gaze naturale prin diversificarea căilor şi surselor de aprovizionare, a tipurilor de purtător şi prin depozite de stocare; consolidarea rolului Republicii Moldova de culoar de tranzit al gazelor natural; consolidarea rolului R. Moldova de culoar de tranzit al energiei electrice - prin construcţia noilor linii de interconexiune; conectarea la sistemul ENTSO-E şi consolidarea reţelei interne de transport al energiei electrice.
De asemenea, se propune crearea unei puternice platforme de generare a energiei electrice şi termice prin retehnologizare, încălzire centrală eficientă şi marketing performant;  îmbunătăţirea eficienţei energetice şi creşterea utilizării surselor regenerabile de energie; asigurarea cadrului  legislativ, instituţional şi operaţional pentru o concurenţă reală,  deschiderea efectivă a pieţei, stabilirea preţului pentru energie în mod transparent şi  echitabil, integrarea pieţei energetice a Republicii Moldova în piaţa internă a UE, asigurarea cadrului instituţional modern şi competitiv pentru dezvoltarea industriei energetice.
Implementarea Strategiei și a Planului Național de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice pentru anii 2013-2015 va contribui la dezvoltarea durabilă a economiei naţionale, eficientizarea sectorului energetic şi crearea unei pieţe de energie transparente şi competitive.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE