“Nu vom fi un Guvern de sacrificiu sau unul tehnic, ci vom aduce competenţă, profesionalism şi ordine. Vrem să asigurăm cetăţenii că mandatul nostrum va avea patru ani şi îl vom duce cu demnitate până la capăt”, a declarat premierul desemnat Vlad Filat de la tribună. Vedeţi mai jos programul de guvernare intitulat "Integrarea Europeană-Libertate, Democraţie, Bunăstare":
Edificarea statului de drept
a. Protecţia drepturilor omului
1. Dezvoltarea cadrului legal şi instituţional în domeniul drepturilor omului.
2. Redresarea situaţiei în domeniile drepturilor omului considerate problematice pentru Republica Moldova (eradicarea torturii şi altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante; libertatea individuală şi securitatea persoanei; accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil; dreptul la libera exprimare şi accesul la informaţie etc.)
3. Consolidarea mecanismelor de protecţie a drepturilor omului
b. Reforma justiţiei
1. Instituirea unui sistem judecătoresc caracteristic unui stat cu aspiraţii europene.
2. Reformarea sistemului judecătoresc şi a procuraturii în vederea asigurării unei justiţii independente, imparţiale, funcţionale şi transparente.
3. Sporirea gradului de integritate şi de profesionalism al corpului judecătoresc.
4. Asigurarea unui sistem stabil şi eficient de finanţare a justiţiei.
c. Consolidarea sistemului naţional de integritate şi de luptă împotriva corupţiei
1. Crearea unui sistem instituţional eficient de prevenire şi combatere a corupţiei în sistemul public.
2. Optimizarea sistemului de achiziţii publice.
3. Crearea mecanismului de cooperare între autorităţile publice, societatea civilă şi partenerii de dezvoltare pentru reducerea fenomenului de corupţie.
d. Liberalizarea spaţiului mediatic şi garantarea libertăţii de exprimare
1. Armonizarea cadrului juridic ce reglementează activitatea mass-media, cu normele şi standardele europene.
2. Asigurarea libertăţii editoriale şi profesionalizarea Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului (IPNA) Compania „Teleradio-Moldova". Eliminarea imixtiunilor politicului în activitatea Consiliului de Observatori al IPNA „Teleradio-Moldova".
3. Asigurarea autonomiei Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) în realizarea misiunii sale de reprezentant şi garant al interesului public.
4. Crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea mass media.
5. Integrarea Republicii Moldova în spaţiul informaţional european.
e. Consolidarea societăţii civile şi cooperarea cu sectorul public
1. Crearea cadrului legal adecvat dezvoltării societăţii civile ca mediator al intereselor cetăţenilor şi partener al autorităţilor publice în procesul de politici publice.
2. Crearea condiţiilor pentru asigurarea durabilităţii financiare a organizaţiilor neguvernamentale.
Crearea cadrului instituţional pentru colaborarea eficientă între autorităţile publice şi societatea civilă.
Politici economice şi financiare
a. Mediul de afaceri
1. Eliminarea constrîngerilor de ordin administrativ în mediul de afaceri.
2. Demonopolizarea pieţei interne şi eliminarea practicilor anticoncurenţiale în tranzacţiile comerciale.
3. Asigurarea creşterii gradului de credibilitate între sectorul public şi cel privat si garantarea dreptului asupra proprietăţilor şi investiţiilor private.
4. Asigurarea condiţiilor pentru finanţarea mediului de afaceri la un cost rezonabil; stimularea dezvoltării pieţei de capital.
b. Politici de competitivitate şi dezvoltarea ÎMM
1. Promovarea dezvoltării tehnologice a întreprinderilor.
2. Creşterea gradului de flexibilitate a pieţei forţei de muncă şi asigurarea unor resurse umane competente pentru economie.
3. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru activitatea întreprinderilor.
4. Asigurarea condiţiilor de dezvoltare a unei economii bazate pe cunoaştere.
c. Politica bugetar-fiscală şi gestionarea finanţelor publice
1. Stabilizarea bugetului public naţional, crearea unui cadru bugetar-fiscal previzibil şi menţinerea deficitului bugetar la un nivel rezonabil.
2. Promovarea politicii fiscal-bugetare orientate spre creşterea economică durabila/incluzivă, prin reducerea ponderii consumului public şi majorarea investiţiilor publice productive.
3. Asigurarea echităţii în repartizarea finanţelor publice, reducerea poverii fiscale şi simplificarea sistemului de impozite şi taxe.
d. Politici agroindustriale
1. Asigurarea securităţii alimentare a ţării, creşterea exporturilor de produse agroalimentare şi echilibrarea balanţei comerciale agricole prin sporirea competitivităţii în sectorul agricol.
2. Armonizarea sistemului naţional de standarde şi reglementări tehnice cu cele ale UE în asigurarea inofensivităţii alimentare.
3. Eficientizarea sistemului de subvenţionare a agriculturii şi promovarea programelor multianuale.
4. Repunerea activelor din sectorul agricol în circuitul economic şi asigurarea accesului investitorilor la aceste active.
5. Creşterea capitalului uman în agricultură prin stimularea instituţiilor de extensiune agricolă.
6. Stoparea degradării resurselor funciare prin modernizarea şi extinderea sistemului de îmbunătăţiri funciare.
e. Infrastructură şi transport
1. Liberalizarea şi dezvoltarea pieţelor de transport şi comunicaţii.
2. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport, în special a infrastructurii drumurilor, şi conectarea la reţelele paneuropene.
3. Sporirea securităţii traficului rutier şi reducerea numărului de accidente rutiere.
4. Asigurarea securităţii energetice şi promovarea eficienţei energetice în toate sectoarele economiei.
5. Crearea infrastructurii de comunicaţii integrate şi eficiente, orientate spre creşterea competitivităţii economiei naţionale şi asigurarea accesului tuturor categoriilor de utilizatori la serviciile societăţii informaţionale.
Administraţie responsabilă şi eficientă
a. Reforma administraţiei publice centrale
1. Restructurarea profundă a administraţiei publice centrale în vederea creării unui cadru instituţional eficient, funcţional şi durabil, dedicat supremaţiei legii şi acordării unor servicii publice calitative populaţiei.
2. Asigurarea unui proces decizional transparent, echitabil, eficace şi eficient.
3. Modernizarea serviciilor publice prin reducerea birocraţiei, eficientizarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor cu impact pozitiv maxim asupra cetăţenilor.
4. Dezvoltarea unui serviciu public meritocratic, format din funcţionari publici recrutaţi, evaluaţi şi promovaţi în baza calităţilor profesionale şi performanţei în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
Desconcentrarea serviciilor publice şi restabilirea oficiului teritorial al Guvernului
b. Descentralizare şi autonomie locală
1. Dezvoltarea cadrului legal, normativ şi instituţional corespunzător principiilor descentralizării şi autonomiei locale.
2. Asigurarea transferului de competenţă către autorităţile publice locale şi întărirea capacităţii lor administrative.
3. Fortificarea autonomiei financiare şi patrimoniale a autorităţilor publice locale.
c. Dezvoltare locală şi regională echilibrată
1. Încurajarea iniţiativei la nivel local/regional şi promovarea culturii de cooperare între autorităţile publice centrale şi locale.
2. Reducerea dezechilibrelor regionale de dezvoltare prin implementarea proiectelor de investiţii şi stimularea creşterii în regiunile defavorizate.
3. Dezvoltarea regională echilibrată prin asigurarea consecvenţei între politicile naţionale sectoriale şi politicile de dezvoltare locală.
Reintegrarea ţării
1. Identificarea unei soluţii viabile şi durabile a conflictului transnistrean în baza respectării suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a caracterului unitar al statului Republica Moldova.
2. Crearea condiţiilor de reintegrare reală a regiunii transnistrene în spaţiul economic, politic, social şi cultural al Republicii Moldova.
Politica externă
1. Promovarea unei politici externe consistente, dinamice şi coerente în vederea asigurării intereselor naţionale ale Republicii Moldova şi creării unei bune imagini a ţării.
2. Intensificarea dialogului cu UE şi statele sale membre şi promovarea reformelor politice, economice, sociale şi juridice necesare pentru apropierea de standardele europene în vederea obţinerii statutului de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană.
3. Impulsionarea relaţiilor bilaterale şi multilaterale, promovarea raporturilor de bună vecinătate şi edificarea unor parteneriate strategice cu UE, România, Ucraina, Federaţia Rusă şi SUA.
4. Promovarea unei diplomaţii economice active în vederea depăşirii consecinţelor crizei economice şi financiare şi crearea condiţiilor pentru dezvoltarea economică durabilă a ţării.
5. Protejarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor Republicii Moldova peste hotare.
6. Reformarea cadrului instituţional necesar pentru promovarea efectivă a integrării europene, a politicii externe şi diplomaţiei economice.
7. Consolidarea securităţii naţionale în conformitate cu interesele fundamentale ale ţării.
Educaţie şi Cercetare
a. Învăţămîntul preuniversitar
1. Perfecţionarea cadrului legislativ în domeniu în conformitate cu cerinţele societăţii moderne, legislaţia internaţională şi normele europene.
2. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin trecerea treptată a învăţămîntului preuniversitar de la principiul academic la cel de pregătire a elevului pentru viaţă.
3. Extinderea educaţiei timpurii (instituţii preşcolare) în fiecare localitate din ţară şi asigurarea accesibilităţii educaţiei timpurii pentru toţi copiii.
4. Promovarea educaţiei incluzive, astfel încît nici un copil să nu fie exclus din procesul de învăţămînt, inclusiv copiii cu dizabilităţi.
5. Promovarea educaţiei extracurriculare.
b. Învăţămîntul superior şi cercetarea
1. Modernizarea legislaţiei naţionale în conformitate cu cerinţele societăţii moderne.
2. Asigurarea calităţii procesului de predare şi cercetare în instituţiile de învăţămînt superior prin finanţare adecvată, promovare a reformelor structurale şi de esenţă, cu respectarea autonomiei universitare.
3. Reorientarea politicilor academice în domeniul ştiinţific şi inovaţional spre creşterea capacităţii şi competitivităţii sistemului de cercetare şi inovare în baza transferului tehnologic şi în conformitate cu conceptul economiei bazate pe cunoaştere.
Sănătatea populaţiei
1. Asigurarea accesului tuturor cetăţenilor Republicii Moldova la serviciile medicale şi farmaceutice de calitate.
2. Sporirea calităţii şi securităţii serviciilor medicale prin modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-sanitare, fortificarea infrastructurii, dotarea adecvată cu echipament şi medicamente.
3. Perfecţionarea mecanismului de pregătire, motivare şi amplasare în cîmpul muncii a cadrelor medicale şi farmaceutice.
4. Creşterea nivelului de responsabilitate a cetăţenilor pentru propria sănătate prin propagarea şi cultivarea unui mod sănătos de viaţă, lupta consecventă cu fumatul şi alcoolismul.
5. Participarea largă a tuturor partenerilor în procesul de fortificare a sănătăţii populaţiei.
6. Modernizarea şi perfecţionarea sistemului de utilizare a surselor financiare destinate sănătăţii.
7. Crearea condiţiilor pentru accesul companiilor private în prestarea serviciilor medicale.
Politici sociale
a. Asistenţă socială
1. Reducerea sărăciei, inegalităţii şi inechităţii în societate.
2. Orientarea programelor de asistenţă socială spre susţinerea grupurilor vulnerabile şi persoanelor cu venituri mici.
3. Reducerea şi eliminarea ineficienţelor în sistemul de protecţie socială.
4. Asigurarea accesului populaţiei la servicii sociale de calitate.
5. Creşterea calităţii vieţii familiilor în mediile defavorizate şi respectarea standardelor minime de calitate în toate serviciile speciale acordate persoanelor aflate în dificultate.
b. Asigurări sociale
1. Sporirea nivelului de protecţie socială a persoanelor asigurate.
2. Asigurarea durabilităţii financiare a sistemului public de asigurări sociale.
3. Eliminarea inechităţilor în sistemul public de asigurări sociale şi privilegiilor nejustificate pentru anumite categorii de pensionari.
4. Asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea sistemelor de pensii suplimentare.
c. Migraţia şi încadrarea în cîmpul muncii
1. Crearea continuă a noilor locuri de muncă şi sporirea gradului de mobilitate pe piaţa forţei de muncă.
2. Dezvoltarea unui sistem de pregătire profesională, orientat spre necesităţile curente ale pieţei muncii.
3. Susţinerea şi apărarea drepturilor concetăţenilor aflaţi peste hotarele ţării.
4. Reducerea şomajului şi integrarea în activitatea de muncă a concetăţenilor întorşi de peste hotare.
d. Politici de gen
1. Promovarea participării active a femeii la luarea deciziilor în organele publice şi diminuarea discriminărilor de orice natură.
2. Asigurarea egalităţii şanselor în domeniul social-economic.
Integrarea minorităţilor naţionale
1. Păstrarea şi consolidarea patrimoniului cultural şi lingvistic al minorităţilor naţionale care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova.
2. Promovarea unei politici de stat coerente şi multidimensionale în raport cu minorităţile naţionale.
3. Perfecţionarea cadrului juridic în scopul asigurării integrării minorităţilor naţionale în viaţa social-administrativă, cultural-politică şi economică din Republica Moldova.
Cultură, tineret şi sport
a. Cultura şi Arta
1. Asigurarea accesului larg al cetăţenilor la viaţa culturală şi la Patrimoniul Cultural Naţional.
2. Promovarea culturii ca factor primordial al păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale.
3. Asigurarea cadrului de dezvoltare şi de manifestare a diversităţii culturale în scopul edificării unei societăţi deschise şi multiculturale.
4. Păstrarea şi dezvoltarea Patrimoniului Cultural Naţional, promovarea valorilor ca parte integrantă a spaţiului cultural european şi internaţional.
5. Dezvoltarea artelor contemporane ca mijloc de afirmare a culturii naţionale.
b. Politici de tineret
1. Crearea condiţiilor pentru realizarea plenară a potenţialului tinerilor în viaţa politică, economică, socială şi culturală a ţării.
2. Promovarea şi dezvoltarea politicilor de protecţie socială a tinerilor şi familiilor tinere;
3. Crearea condiţiilor pentru integrarea social-economică a tinerilor vulnerabili şi excluşi social.
4. Diminuarea exodului forţat şi crearea condiţiilor pentru revenirea tinerilor în ţară.
c. Dezvoltarea culturii fizice şi sporturilor
1. Promovarea prioritară a modului sănătos de viaţă.
2. Reabilitarea infrastructurii sportive.
3. Susţinerea sportului de performanţă.
Protecţia mediului
1. Asigurarea unui cadru adecvat pentru protecţia mediului şi utilizarea durabilă a resurselor naturale.
2. Reducerea impactului negativ al activităţii economice asupra mediului, resurselor naturale şi sănătăţii populaţiei.
3. Sporirea gradului de protecţie împotriva calamităţilor naturale.
4. Creşterea nivelului de cultură ecologică a cetăţenilor.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE