Aplicarea pe larg a tehnologiilor informaţionale în toate domeniile de activitate umană influenţează în mod semnificativ asupra dezvoltării lumii, creează premise importante pentru transformări economice şi sociale majore, duce la formarea societăţii avansate.
Una din componentele primordiale privind edificarea societăţii informaţionale este crearea „Guvernării electronice” (e-Guvernarea) - un sistem de interacţiune eficientă între organele administraţiei publice, cetăţeni şi sfera de afaceri prin intermediul serviciilor prestate în baza tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC).
Necesitatea creării unui astfel de sistem este marcată în documentele de totalizare ale Summit-ului Mondial pentru Societatea Informaţională la nivel înalt - Declaraţia de Principii şi Planul de Acţiuni de la Geneva (12 decembrie, 2003) şi Programul Tunis pentru Societatea Informaţională (18 noiembrie, 2005).
Planul de Acţiuni de la Geneva în domeniul Guvernării electronice prevede:
- realizarea strategiei Guvernării electronice;
- elaborarea iniţiativelor naţionale şi serviciilor Guvernării electronice;
- susţinerea iniţiativelor privind cooperarea internaţională în domeniul Guvernării electronice.
Programul Tunis pentru Societatea Informaţională prevede:
- susţinerea utilizării TIC în cadrul organelor administraţiei publice;
- elaborarea şi implementarea anexelor în domeniul Guvernării electronice.
E-Guvernare este o parte importantă a strategiilor electronice naţionale (e-Strategia), care, în conformitate cu Summit-ul mondial ar trebui să fie elaborate de către Guvernele statelor pînă în 2010 şi să devină parte integrantă a planurilor naţionale de dezvoltare şi a strategiilor de reducere a sărăciei.
La nivel regional, Consiliul Coordonator al statelor-membre ale CSI a elaborat Strategia de cooperare a statelor-membre ale CSI în domeniul informatizării şi Planul de acţiuni pentru realizarea acesteia pînă în 2010, aprobate de către Consiliul şefilor de Guverne din CSI la 24 noiembrie, 2006.
Principalele direcţii ale Strategiei de cooperare în domeniul „e-Guvernării” sunt:
- dezvoltarea sistemelor electronice de gestionare a documentelor şi a reţelelor de informaţii locale;
- asigurarea compatibilităţii standardelor de depozitare, evidenţă şi documentare a informaţiei;
- asigurarea în baza utilizării TIC a transparenţei în activitatea organelor administraţiei publice şi a accesibilităţii publice a resurselor informaţionale de stat;
- crearea condiţiilor pentru cooperarea eficientă a autorităţilor publice cu cetăţenii şi agenţii economici, atît la nivel naţional, cît şi la nivel interstatal.
Totodată, Planul de acţiuni privind realizarea Strategiei prevede elaborarea propunerilor privind următoarele:
- crearea şi dezvoltarea sistemului privind regulamentele electronice de guvernare a statelor-membre ale CSI în baza TIC;
- asigurarea în baza utilizării TIC a transparenţei activităţii organelor administraţiei publice şi accesibilităţii la resursele informaţionale de stat ale statelor-membre ale CSI;
- crearea condiţiilor pentru cooperarea eficientă a autorităţilor publice cu cetăţenii şi agenţii economici, atît la nivel naţional, cît şi la nivel interstatal ale statelor-membre ale CSI.
În majoritatea ţărilor membre CRC - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazakhstan, Kîrgîzstan, Moldova, Rusia, Uzbekistan, Ucraina şi altele sunt elaborate şi puse în aplicare strategiile naţionale în domeniul TIC şi programele guvernamentale, direcţionate spre edificarea societăţii informaţionale, a căror componente principale sunt programele de creare a „e-Guvernării”. Cu toate acestea, crearea sistemelor naţionale de prestare a serviciilor privind e-Guvernarea se află la diferite etape de edificare.
Problemele privind crearea Guvernării electronice şi prestarea serviciilor electronice publice sunt discutate în mod regulat în cadrul CRC, în cadrul Consiliului Coordonator al statelor-membre ale CSI şi Comisiei CRC pentru informatizare:
- În cadrul celei de-a 11-a reuniuni a Consiliului Coordonator (mai 2007) a fost analizată problema privind „Realizarea în cadrul statelor-membre ale CSI a proiectelor privind crearea „e-Guvernării””.
- În cadrul celei de-a 12-a reuniuni a Consiliului Coordonator (noiembrie 2008) a fost analizată problema privind „Realizarea serviciilor publice în baza utilizării TIC în rîndul statelor-membre CSI”.
- În cadrul celei de-a 14-a reuniuni a Consiliului Coordonator (mai 2009) a fost analizată problema privind realizarea serviciilor electronice publice şi experienţa creării „e-Guvernării” în cadrul statelor-membre CSI şi ale Uniunii Europene. 
- În cadrul executării sarcinii Consiliului Coordonator la reuniunea Comisiei pentru securitate informaţională (30 octombrie, 2009, Astana) a fost demonstrat modelul sistemului privind securitatea schimbului informaţional transfrontalier din punct de vedere juridic între Republica Moldova, Rusia şi Republica Polonia .
Pentru a crea un cadru juridic privind realizarea serviciilor electronice publice de bază în toate sferele de activitate ale statului în cadrul cooperării CRC cu Asambleea Interparlamentară a CSI a fost pregătit un model de proiect de lege „Cu privire la serviciile electronice publice”.
În prezent, este creat cadrul legislativ necesar pentru reglementarea relaţiilor sociale în domeniul informaţional pentru statele-membre CSI. Acestea sunt legi modele: „Cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală”, „Cu privire la accesul la informaţie”, „Cu privire la schimbul internaţional de informaţii”, „Cu privire la protecţia datelor cu caracter personal”, „Cu privire la telecomunicaţii”, „Cu privire la informatizare, informare şi protecţia informaţiei”, precum şi legi şi coduri naţionale, care reglementează relaţia corespunzătoare în domeniul informaţional.
Însă, în legile sus-menţionate lipsesc normele de reglementare juridică privind prestarea serviciilor electronice publice, ceea ce generează probleme în procesul de prestare a unor astfel de servicii.
În concluzie, putem spune că în cadrul ţărilor membre CRC este nevoie de coordonare, monitorizare şi schimb de experienţă între organele administraţiei publice, care prin utilizarea pe scară largă a TIC planifică asigurarea unui nivel calitativ nou privind operativitatea şi de comoditatea primirii de către organizaţii şi cetăţeni a serviciilor publice şi informaţiei referitor la rezultatele activităţii organelor publice.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE