Obligația nu se extinde în cazul livrărilor de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

Emiterea facturii fiscale în format electronic în adresa cumpărătorilor/beneficiarilor devine obligatorie în următoarele condiții: 

  • bunurile/serviciile livrate reprezintă obiecte impozabile cu TVA;
  • bunurile/serviciile sunt livrate de către entitățile ce dețin satut de plătitor a taxei pe valoarea adăugată;
  • livrarea bunurilor/serviciilor are loc în cadrul achizițiilor publice, cadrul legal al cărora este prevăzut prin Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern prin Hotărîrea ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică” nr.665 din 27.05.2016;
  • livrarea bunurilor/serviciilor are loc începînd cu 1 iulie 2019 (indiferent de faptul în ce perioadă a fost încheiat contractul de achiziții publice). Conform punctul 7 din Regulamentul cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice ”E-Factura”, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.562 din 04.04.2014 contribuabilii pot alege rolurile în care aceştia se vor manifesta în sistem în raport cu terţii.

Furnizorul poate elibera factura fiscală electronică alegând ciclul de viaţă scurt sau lung al acesteia. Ciclul de viaţă lung presupune că factura fiscală electronică va dobândi statutul de ”finisată” după semnarea acesteia cu semnătură digitală de către Cumpărător, iar ciclul de viaţă scurt presupune că factura fiscală electronică va dobândi statutul de ”finisată” după semnarea acesteia cu cea de a doua semnătură a Furnizorului.

La generarea facturii fiscale în cadrul sistemului ”E-Factura” în cazul în care cumpărătorii (instituțiile publice/bugetare) sunt înregistraţi în sistem, însă nu şi-au manifestat acceptul de a primi facturi fiscale în formă electronică în raporturi cu ”Furnizorul”, respectiv, factura fiscală se va crea şi semna în formă electronică de către Vânzător, după care acesta o va tipări pe suport de hârtie, o va semna cu semnătură olografă şi o va transmite celorlalte părţi spre acceptare şi semnare olografă.

Indiferent de ciclul de viață a facturii fiscale ales pentru eliberarea lor în adresa instituțiilor publice/bugetare ce achiziționează bunuri/servicii ambele reprezintă document confirmativ pentru documentarea tranzacției efectuate în cadrul achizțiilor publice. Serviciul Fiscal de Stat recomandă furnizorilor să contacteze cu cumpărătorii – instituțiile publice/bugetare pentru coordonarea tipului ciclului de viață a facturii fiscale electronice la emiterea ei.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE